Taste of the Wild Cat Food , Rocky Mountain , 15 Pound